VIDEO กิจกรรม CONTACT US
CHIANGYUEN PITTAYAKOM SCHOOL
HOME HISTORY NEWS
VIDEO กิจกรรม CONTACT US
CHIANGYUEN PITTAYAKOM SCHOOL
HOME HISTORY NEWS
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อสะท้อนถึง
อันตรายของยาเสพติด
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการจัดอบรมสัมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษาโดยวิทยากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
นครขอนแก่น และ นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่มหากวีเอกของโลก เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีเกียรติคุณของสุนทรภู่
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 (ครูและบุคลากร) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงปะสงค์
และค่านิยมของชาติ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 จัดอบรมโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะชีวิต
วันที่ 8มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 (นักเรียน) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงปะสงค์
และค่านิยมของชาติ
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 8มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยพิธีไหว้ครูเป็นประพณีนิยมที่กระทำ
สืบต่อกันมาประจำทุกปี