VIDEO กิจกรรม CONTACT US
CHIANGYUEN PITTAYAKOM SCHOOL
HOME HISTORY NEWS
VIDEO กิจกรรม
CHIANGYUEN PITTAYAKOM SCHOOL
HOME HISTORY NEWS CONTACT US
ข้อมูลพื้นฐาน

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

รหัส Smis 8 หลัก :

รหัส Obec 6 หลัก :

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระดับที่เปิดสอน :

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

1044410601

44012022

410601

เชียงยืนพิทยาคม

chiangyuenpittayakom

หมู่ที่   13   บ้าน บ้านหนองโป่ง

เชียงยืน

เชียงยืน

มหาสารคาม

44160

0-4378-1463

043781326

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

2516

admin@cyp.ac.th

http://cyp.ac.th

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410601

สห6 สะดืออิสาน

เชียงยืน

50 กม.

 

4 กม.

 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ มีชื่อชั่วคราวว่า
โรงเรียนสารคามพิทยาคม (สาขาอำเภอเชียงยืน) โดยอาศัยโรงเรียนบ้านเชียงยืน (เชียงยืนวิทยา) เป็นสถานที่ชั่วคราวมี นายบุญเพ็ง คำแท่ง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๑๖ เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงชื่อในประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ให้โรงเรียนนี้มีชื่อว่า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โดยมี นายสำเริง วรรณศรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูใหญ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร หลังที่ ๑ แบบ ๒๑๖ ก ในปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้แต่งตั้ง นายสำเริง วรรณศรี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๓ ก็ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ ๒ แบบ ๒๑๖ข และหลังที่ ๓ แบบ ๒๑๖ค วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๔ นายบวร สุวรรณธาดา ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนต่อมาในปีเดียวกัน กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายคง โพธิบัณฑิต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพรานพร้าว จังหวัดหนองคาย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ ๔ แบบ ๓๑๖ ล งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐.- และเปลี่ยนระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก ๑๕ KVA. เป็น ๕๐ KVA. วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ กรมสามัญได้แต่งตั้ง นายสายเดิร บุญตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยาคาร รักษาการใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม และรับงานเมื่อ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๘ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหาร โรงเรียนโดยรีบด่วน และได้ปรับปรุงพัฒนาทุกด้านอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธรรมรัตน์ ประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ให้มาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จนถึงวันที่ ๕ เดือน กันยายน ๒๕๔๓ ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร (แบบ ๑๐๐/๒๗)ราคา ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเงิน ชิวปรีชา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้มาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูเชียงยืนพิทยาคม ได้บริจาควัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการภาษา (Sound Lab) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้) วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้อำนวยการ เงิน ชิวปรีชา ผู้อำนวยการระดับ ๘ ได้รับอนุมัติจาก ก.ค. ให้เลื่อนระดับเป็น ผู้อำนวยการระดับ ๙ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.กษมา ณ อยุธยา )ได้มาตรวจราชการที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมและได้มอบนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระตุ้นให้นักเรียนมีความคิด วิเคราะห์สามารถแสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย ในทุกๆ เรื่องที่มีการเรียนการสอน ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้อนุมัติการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเชียงยืนพิทยาคม อีก ๑ สมาคม วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิศุทธิ์ ทะวิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กิ่งอำเภอชื่นชม ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายมนูญชัย ทัพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน